Beleidsplan

  • Aan één illegaal verblijvende jonge man, die inmiddels naar zijn thuisland is teruggekeerd, heeft de Stichting gedurende de jaren 2011, 2012 en een deel van 2013 onderdak geboden en eerste levensbehoeften verstrekt, daar deze jonge man anders genoodzaakt was te gaan stelen of bedelen. In 2014 heeft de stichting hem in Nigeria een startkapitaaltje verstrekt waardoor hij in staat was een bedrijfje met handel in olie te starten.
  • Aan duizenden mensen zijn traktaten verstrekt die hen de weg wijzen naar verzoening van hun leven met de levende God, over hoe men zijn leven in orde kan maken om vrede, rust en herstel te ervaren in alle gebieden van hun leven.
  • Jaarlijks vinden op een plaats in Haarlem tenminste 52 samenkomsten plaats, alsmede 52 gebedssamenkomsten waarin gebeden wordt voor mensen uit alle lagen van de bevolking in het bijzonder ook voor overheid, regering, ministers, burgemeesters, raadsleden, bestuurders, gevangeniswezen, politieapparaat, schoolgaande jeugd en gezinnen.

In 2014 is gestart met een team dat Alphacursussen verzorgt. Dit in samenwerking met een kerk in Schalkwijk ‘Het Open Huis’. Deze samenwerking verloopt naar ieders tevredenheid en de resultaten zijn boven verwachting goed. 

Ook is door twee zusters het initiatief genomen om te pionieren onder tienermeiden. Dit is veelal een zeer kwetsbare groep en deze twee zusters verzorgen avonden voor meiden waar ze hun doel voor hun leven kunnen ontdekken en leren dat ze waardevol en geliefd zijn. De normen en waarden van het leven wordt hen bijgebracht en zij leren ook hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij in te nemen.

Twee echtparen zijn gestart met het verstrekken van maaltijden aan daklozen, eenzamen, verslaafden en bejaarden. Dit in samenwerking met de Stichting Het Kruispunt en de Doopsgezinde gemeente te Haarlem. Maandelijks wordt één gratis diner verstrekt bestaande uit drie gangen.