Bijbelteksten

Eph. 2:1-6Eph. 1:19-201 Peter 5:8
2 Kon. 7:17Jak. 4:7Col. 1:13
Eph. 1:3Joh. 3:8
Psalmen 23:4Handelingen 9:1-182 Korinthiërs 4:7
Hooglied 2:14Spreuken 3:24-262 Korinthiërs 12:6-9