Profetische Woorden

Profetisch woord – 13-03-2016 – Ferry Kotadini

De kleinste zal tot een geslacht worden en de geringste tot een machtig volk; Ik, de Here, zal het te zijner tijd met haast volvoeren. (Jesaja 60:22 NBG)

A little one shall become a thousand, and a small one a strong nation: I the LORD will hasten it in his time. (Isaiah 60:22 KJV)


Een woord dat Willem ontving voor het Lichaam van Christus in januari 2016

Mijn kinderen, in deze dagen is er in sterke mate een geest werkzaam, die mijn kinderen hun eigen zin wil laten doen. Zij zetten mijn kinderen er toe aan om te doen wat zij willen of te denken dat goed is in hun eigen ogen. Maar, mijn kinderen, dit gaat regelrecht tegen mijn woord in. Mijn woord roept u op om u te onderwerpen aan de overheden die boven u staan.

Jac. 4:7 “Onderwerpt u aan God en biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden.”

Weet dat Ik in de hof van Getsemané tot de Vader bad: “Niet mijn wil geschiede maar Uw wil.” En in het gebed dat Ik u geleerd heb, zijn de woorden: “Uw wil geschiede op de aarde, gelijk ook in de hemel.”

Weest nederig mijn kinderen en werkt mee aan de bouw van mijn geestelijke huis door leden van één lichaam te zijn en geestelijke offers te brengen voor de bouw van mijn Koninkrijk op aarde (1 Petr. 4) Weest niet eigenwijs, eigenzinnig of kritisch en vergeldt geen kwaad met kwaad, maar zegent integendeel degenen die u kwetsen of pijn doen. Zegent hen die u vervolgen of vervloeken. Zegent hen die over u kwaadspreken. Weest vergevingsgezind. Volg Mij! Ziet, mijn kinderen, hoe ze met Mij omgegaan zijn. Toen Ik daar hing aan het kruis, door iedereen verlaten en door velen bespot en gehoond, waren de woorden die Ik met mijn laatste krachten nog uit kon brengen: “Vader, vergeef het hen want zij weten niet wat zij doen.” Zo volgt Mij na, mijn kinderen. De tijden waarin jullie leven zijn zwaar en worden nog zwaarder want mijn komst is spoedig! Hebt elkaar lief en onderwerpt u aan elkaar. Kom veel samen om te bidden. Weest mijn getuige onder de volken. Weest een arbeider om de oogst op de velden, die wit zijn, binnen te halen en zingt met elkaar geestelijke liederen. Hebt elkaar lief en spreekt onder elkaar de woorden die Ik tot u gesproken heb. Mijn vrede geef Ik u, mijn vrede laat Ik u. Maak ernst met de bekering, want ziet, Ik kom spoedig!


Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend.
(1 Korinthiërs 14:3 NBG)

But when you proclaim his truth in everyday speech, you’re letting others in on the truth so that they can grow and be strong and experience his presence with you.
(1 Corinthians 14:3 Message Bible)But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.
(1 Corinthians 14:3 KJV)