Wie zijn wij

Wij zijn de Evangelische Levend Woord Gemeente in Haarlem. 

Een gemeente die gebaseerd is op de liefde van Jezus. Vanuit die liefde streven we ernaar om te bouwen aan onderlinge relaties. We zetten ons er voor in om de opdracht, die God voor de gemeente heeft, te vervullen. Dat houdt in dat we als gemeente op bepaalde momenten samenkomen voor voorbede, aanbidding, dankzegging, onderwijs en fellowship.

Evangelieverkondiging doen we door middel van de evangelisatiebus die we twee dagen per maand naar Haarlem halen om mensen te bereiken. 

We houden onze zondagse samenkomsten aan de Paul Krugerkade 6, 2021BN Haarlem (2e verdieping Wijkcentrum “de Fjord”)

Op het plaatje hierboven ziet u uitgebeeld wat in de Bijbel staat. U ziet mensen over het kruis naar de eeuwige stad, het hemelse Jeruzalem lopen. De bijbel zegt dat een mens alleen door zich te bekeren, in Jezus te geloven en Hem te volgen, tot behoudenis kan komen voor de eeuwigheid. Jezus kwam naar de aarde om de mensen te vertellen dat er geen andere mogelijkheid is dan door Hem om in de hemel te komen.

En daarom komen wij als gemeente regelmatig bij elkaar. Jezus, zegt dat waar twee of drie vergaderd zijn in Zijn naam, Hij daar aanwezig is. En dat geloven we.

Telkens zien we dat als mensen het besluit nemen om zich te bekeren en Jezus gaan volgen, hun leven in alle opzichten verandert. Ze zijn dan niet meer dezelfde, als die ze waren. Ze leven in een andere dymensie. Een dymensie van leven en kracht, van liefde, van herstel, overwinning, van vrede en vreugde. Hoewel je als volgeling van Jezus, dus als christen (want je volgt Christus), nog wel met de gebrokenheid van deze wereld te maken hebt. Maar je leert de wapenen gebruiken, die God Zijn kinderen gegeven heeft, om de strijd tegen het kwaad te winnen.

God zegt in wezen in Zijn Woord dat het van essentieel belang is dat een mens de keuze maakt zich te bekeren, dus om vergeving te vragen van alle dingen in zijn leven die God niet welgevallig zijn, daarmee op te houden en Jezus als Redder aan te nemen, omdat er anders geen redding mogelijk is en die mens verloren gaat. Het is als het ware een geschenk van God aan u en alle mensen (daarom vieren we met kerstmis de geboorte van Jezus). De boodschap van Jezus was dat degene die het niet aanneemt, verloren is. Vanwege de zonde. Vanwege al het kwaad om en in de mens. Vanwege de gebrokenheid van deze wereld. Maar die het wel aanneemt, wordt gered. Want Jezus kwam om die verbrokenheid teniet te doen. Om de werken van de duivel te verbreken en om de mensen in de overwinning te leiden, zodat zij overwinnaars zouden zijn over alle problemen en moeilijke omstandigheden in hun leven.

Jezus, is gekomen om te verlossen van zonden, om te bevrijden van boze geesten en machten, om te genezen van ziekte en kwalen en te herstellen, te helen in alle gebieden van het leven. U zult zien dat als u ook tot de stap komt om vergeving van uw zonden te vragen, dat uw leven verandert, want God verandert mensen.

Jezus zegt: ”Ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6) En tevens zei Hij: “Wie gelooft en zich laten dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.” (Marcus 16:16)

Het volgen van Jezus is iets dat we moeten leren. Daar heb je hulp bij nodig van mensen die God uitgekozen heeft en aangewezen om anderen te onderwijzen. Daar is de gemeente voor. We komen als gelovigen samen omdat de Bijbel ons oproept om dat te doen. In I Kor. 14 leest u: “Telkens als u samenkomt, heeft ieder iets, een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging: dat alles moet tot stichting (opbouw) geschieden.” (I Kor. 14:26)

En als wij samenkomen dan is daar gelegenheid voor om datgene wat je van God ontvangen hebt of wat je met Hem meegemaakt hebt, met de andere gelovigen te delen. En dat bouwt andere mensen weer op in hun geloof. Dat heeft tot gevolg dat we sterker worden in ons geloof. En dat is wat God wil. Dat Zijn kinderen sterk worden in het geloof en in de overwinning wandelen. Zo is het de bedoeling van God dat de gemeente zich uitbreidt en groeit. Dat houdt in dat er steeds meer mensen bij komen die gered worden en eeuwig leven krijgen. Want God wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat. Hij wil dat alle mensen tot erkentenis van de waarheid komen en gered worden.

Daarom gaan we met deze reddende en bevrijdende boodschap ook naar buiten. We doen dat twee dagen per maand met behulp van de evangelisatiebus. Meer daarover leest u bij evangelisatie.

Wij zijn een groep mensen die besloten heeft om Jezus te volgen. Waarom Jezus volgen? zult u zeggen. We lezen over Jezus in de Bijbel, dat Hij zei: “Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen” en “wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.”

En allen die het besluit genomen hebben om Hem te volgen heeft Hij de opdracht gegeven om het goede nieuws van het eeuwige leven aan anderen door te geven en hen ook tot zijn discipelen te maken. Het volgen van Jezus is dus bepalend voor uw en voor onze toekomst. De Bijbel maakt onderscheid tussen mensen die Jezus volgen en mensen die Jezus niet volgen.

Op verschillende momenten gedurende de week komen we samen.  Zondags van 10.30 uur tot 13.00 uur voor lofprijs, aanbidding met muziek, gebed, getuigenissen, prediking en fellowship.

  • Op de dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in kleinere groepen om de mogelijkheid te bieden elkaar beter te leren kennen, maar ook om onderwijs te ontvangen, vragen te stellen en dingen waar je mee zit, te delen en daarvoor te bidden of te laten bidden.
  • Op de donderdagavonden van 19.30 uur tot 21.00 uur voor gebed. We loven, prijzen en danken Hem daar en brengen de persoonlijke noden evenals eventuele moeilijke situaties in de gemeente, andere gemeenten, als ook de mensen die niet in God geloven, voor de troon van God en vragen om Zijn genade.
  • Ook zijn er speciale vrouwenmiddagen en mannenbijeenkomsten. Deze zijn heel bemoedigend en opbouwend voor de mannen en de vrouwen als zodanig. Daar komen specifieke mannen – en vrouwenproblemen aan de orde.